Народна странка

Мирјана Југовић: Културни туризам - шта представља?

Мирјана Југовић: Културни туризам - шта представља?

Културни туризам је кретање људи ка културним атракцијама, које се налазе изван места  њиховог пребивалишта, са намером да прикупе нове информације и искуства, како би се  задовољиле њихове културне потребе (Richards, 1999).  

Људи не долазе у Београд због аеродрома, не долазе због хотела или спортских терена. Они  долазе због културе тј. да виде и упознају се са материјалним и нематеријалним културним  наслеђем туристичке дестинације. Према томе, културни туризам је груписан према верском,  образовном, фестивалском, фолклорном садржају који је у кохезији са материјалним и  нематеријалном културним наслеђем. Културни туризам пружа низ искустава од  традиционалних до креативних и препознаје три аспекта економски, социјални и еколошки.  Потребно је напоменути да УНЕСKО поседује „Одељење за културни туризам“ које показује  пажљиво третирање тема повезаних са културом и културним туризмом, што је свакако један од  главних показатеља да су култура и туризам део нераскидивог система, и да многе земље света  заснивају економски развој управо на тој основи. 

Тренд раста градског културног туризма бележи највећу стопу раста на европском туристичком  тржишту. Око 60% туриста који посете градове процењује да је главни мотив њихове посете  култура. Према процени Светске туристичке организације 25% Европљана, тј. савремених  туриста има потребу да се асимилује у специфичну локалну заједницу, да живи као локални тј.  жели да упозна аутентични и традиционални садржај. Да би се ова потреба у потпуности  остварила, неопходно је пре свега подићи и културни и образовни ниво локалног становништва,  јер недовољно образовање може довести до културне неравнотеже због великих разлика у  системима вредности, што може постати директна препрека за социо-културну размену и  одрживост и на тај начин се може створити лоша слика о дестинацији на туристичком тржишту. 

Проблеми актуелног одрживог коришћења културног туризма града Београда

• Недовољна буџетска средства, односно средства туристичког сектора и сектора културе и управе града Београда за развој културног туризма. 

• Недостатак мултидисциплинарне сарадње између културног и туристичког сектора. • Недовољно знање локалног становништва о значају културног наслеђа узрок је лошег  коришћења у туристичке сврхе. 

• Недовољно креирање културних и туристичких програма који су атрактивни за шире  регионално или међународно тржиште како би се Београд као европска престоница  учинила видљивијом на културно-туристичкој мапи, и како би се повећали приходи од  културних и туристичких програма. 

• Недовољна или лоше организована промоција културних и туристичких програма које  је резултирана недопирањем циљне тржишне групације. 

• Неадекватно управљање културних и туристичких пројеката, проузроковани  нетранспарентним расписивањима и закључивањима пројеката, чиме се директно  оштећује финансијско језгро културе као главног потенцијала у економском развојном  пословању. 

• Недовољно знање координатора културних и туристичких пројеката о културном  менаџменту, о повезивању туризма и културне баштине. 

• Некомпетентност запослених у културним организацијама за нова радна места потребна  за развој културног туризма. 

• Недовољна запосленост у културним организацијама која резултира дефицитом  реализованих пројеката културног туризма. 

• Слабо укључивање културних ресурса у туристичке аранжмане, што смањује значај  културе као потенцијала у туристичком пословању. 

• Недостатак препознатљивог бренда тј. основног препознатљивог продајног производа,  са циљем повећања атрактивности културно-туристичког програма на домаћем и  иностраном тржишту, као и његова недовољна употреба, дистрибуција, промоција и продаја.  

• И даље недовољно обележавање културних предмета и културно – историјских целина,  а тиме и њихова неприступачност као и неадекватна интерпретација културних  експоната, што резултира неразумљивошћу и незанимљивошћу за међулокално,  регионално и интернационално туристичко тржиште. 

• Радно време појединих културних институција није прилагођено уобичајеном времену  посете туриста. 

• Неприступачност културним добрима и културно – историјским целинама за особе са  посебним потребама. 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО УТЕМЕЉЕНО НА КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ 

Kултурна баштина Београда својом разноликолишћу, значајем и распрострањеношћу  представља велики потенцијал за развој културног предузеништва где се издвајају: културна  индустрија (стварање нових културних предузећа у области продукције, дизајна, фестивала,  издаваштва, иновација; подстицање слободних уметника; развој старих уметничких заната,  приходи локалној заједници) и културни менаџмент (организовање, промоција, формирање  брендираног производа, вођење културних пројеката, едукација менаџера у култури и др).  Уколико се примењују регулисани стандарди, културно предузетништво засигурно обезбеђује  додатна финансијска средства за заштиту и очување културе града Београда.  

Проблеми актуелног одрживог развоја културног предузетништва града Београда

• Непрепознавање, недовољна прихватљивост и недостатак систематске и финансијске  подршке свим облицима културних индустрија на централном и локалном нивоу од  стране руководећих надлежних ресурсних органа.  

• Због секторског приступа јавним политикама, није развијена форма сарадње између  ресурсних органа у концепцији, развоју и спровођењу одрживе употребе културне  баштине.  

• Недовољно развијена свест на свим нивоима о могућностима културног предузетништва, односно о културном туризму и његовом развојном потенцијалу и значају за заштиту и  очување културне баштине града Београда. 

• Недовољно развијен систем мера за заштиту и очување културног наслеђа за подстицање  његове употребе на принципима одрживости. 

• Недовољно развијен менаџмент у култури у смислу кључне подршке за даљи развој  предузетништва заснованог на културном туризму. 

• Недовољно јасни и нетранспарентни критеријуми за оцењивање пројектних пријава на  тендере за културно предузетништво. 

• Недовољан капацитет запослености извођача као и обука за припрему координатора за управљање пројектима културног предузетништва. 

• Недовољан проток информација о свим домаћим и страним тендерима за пројекте и  друге изворе финансирања на које се могу пријавити културне институције, градске развојне агенције, уметничка удружења, предузетници, традиционални занатлије,  слободни уметници и други корисници. 

• Недовољно учешће иновативног сектора у пољу културе, што значи неискоришћеност  значајних потенцијала за даљи развој културног предузетништва. 

• Недовољно улагање у људске ресурсе, развој нових вештина и коришћење  информационо-комуникационе технологије за потребе даљег развоја културног предузетништва.  

• Изумирање старих уметничких делатности, односно губитак знања и вештина у  производњи аутохтоних и традиционалних производа и незаинтересованост младих за  активно деловање и будући развој. 

• Недовољно спровођење систематске јавне промоције културног предузетништва где се  ослабљује веза за његов даљи развој и подстицај очувању и економској употреби  културне баштине. 


Мирјана Југовић
чланица Одбора Народне странке за културу