Народна странка

Народна странка Зајечар: Власт СНС-а уништава градски водовод

Народна странка Зајечар: Власт СНС-а уништава градски водовод

После неуспелог покушаја да провуче усвајање Елабората о цени техничке воде под називом „погодне за пиће у сврху наводњавања“, накарадна градска власт предвођена СНС-ом у сарадњи са руководством ЈКП „Водовод“ Зајечар, на перфидан начин покушава да на наредној седници градске скупштине ово исто уради, али тако што ће променити Одлуку о снадбевању водом за пиће и то на потпуно незаконит начин!

Наиме, чл. 72. Закона о водама, прецизно је дефинисано за шта се могу користити воде погодне за пиће, а у ставу 2. каже се: „Воде које су планом управљања водама одређене за пиће не могу се користити за друге сврхе, изузев за гашење пожара...“, затим се у казненим одредбама истог закона, (чл. 211, став 3) каже: „Новчаном казном од 500.000,00 динара до 3.000.000,00 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако: 3) воду одређену за пиће користи супротно одредби члана 72. став 2. овог закона“.

Такође се у образложењу Одлуке о измени и допуни Одлуке о снадбевању водом за пиће на територији града, наводи још једна лаж: „...у складу са Законом о комуналним делатностима и прецизним дефинисањем неких одредаба у делу обављања делатности снадбевања водом, а у вези указане потребе да Предузеће преко дистрибутивне мреже испоручује до крајњих корисника техничку воду погодну за пиће у сврху наводњавања“. Ово је потпуна измишљотина јер Закон о комуналним делатностима чл. 2 не предвиђа воду за наводњавање као комуналну делатност, нити наводњавање као делатност од општег интереса. Колико је ово тачно може се видети и из истог образложења у првом пасусу где се наводи: „Како би се у нормативном смислу ЈКП „Водовод“ Зајечар омогућило да воду за пиће коју дисртибуира својим системима, испоручи и прода крајњим корисницима и за сврху наводњавања, чл. 42, став 1, тачка 5 важеће одлуке о снадбевању водом за пиће на територији Града Зајечара, брише се и додаје нови члан 42а“. Како је могуће да се у једном пасусу истог образложења каже да ће водовод да испоручује до крајњих корисника техничку воду погодну за пиће у сврхе наводњавања, а у другом каже да ће водовод воду за пиће коју дисртибуира својим системима, испоручи и прода крајњим корисницима и за сврху наводњавања. О ЧЕМУ СЕ ОВДЕ РАДИ? Очигледна је намера да се одборници Скупштине Града Зајечара доведу у заблуду и да дају сагласност да се вода за пиће продаје повлашћеним корисницима по цени непостојеће техничке воде!!!

Даље, брише се у члану 42. став 5 важеће одлуке о Водоводу који гласи: „Забрањено је користити воду из градског водовода за пољопривредне сврхе, односно заливање поврћа, воћа и др.“, а уводи се нови члан 42 а, који гласи: „Предузеће може преко дистрибутивне мреже да испоручује до крајњих корисника техничку и воду погодну за пиће у сврхе наводњавања“. Значи, цевовод који се користи за дистибуцију воде може се користити и за техничку воду.

У одлуци о оснивању ЈКП „Водовод“ Зајечар у циљевима оснивања, чл. 3. пише: „Јавно комунално предузеће оснива се ради обезбеђивања услова за снадбевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода“. Нигде се не спомиње да је наводњавање један од циљева ЈКП „Водовод“ Зајечар.

У одлуци о одређивању комуналне делатности, члан 3. се каже да: „Квалитет воде дистрибуиран системима ЈКП „Водовод“ Зајечар за сврху наводњавања може бити како у складу тако и ван граничних вредности прописаних Правилником о хигијенској исправности за пиће“. Како се може дозволити да у дистрибутивни систем који служи за транспорт воде за пиће уђе вода која не одговара Правилнику о хигијенској исправности за пиће? Обавеза водне инспекције је да у том случају искључи комплетно водоснадбевање свих корисника док се после 3 узастопне анализе не докаже да вода по свим параметрима одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Друго, ово је још једна превара јер не постоји никаква вода, а да је изашла из погона за производњу воде за пиће у ЈКП „Водовод“ Зајечар, а да не одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Помиње се некакав вишак воде за пиће који такође не постоји јер сва вода прелази преко одређених третмана и постаје вода за пиће. Зашто би некакав „вишак“ воде био усмерен баш за наводњавање и то баш по цени која је далеко нижа од реалне, односно 30 дин/м3. Зашто ту воду не би користила и домаћинства? Све је овде и сувише очигледно!!!

Сада се долази до суштине проблема. Као што је раније већ речено, прави циљ промене Одлуке о водоводу као промена цене воде из градског водовода је да се омогући повлашћеним корисницима да воду за пиће, којом ће наводњавати своја имања, добију по цени далеко мањој од трошкова производње те воде. У том случају би негативни салдо морао бити некако надокнађен, а једини је повећање цене воде за домаћинства, па би грађани финансирали наводњавање одређених површина повлашћених потрошача. Ова теза се и сада доказује!!! У предлогу новог ценовника за воде у измени програма пословања ЈКП „Водовод“ Зајечар за 2023. годину, предвиђена је цена техничке воде за правна лица од 30 дин/м3, што је за 8 дин/м3 мање од претходне цене, док је цена воде за домаћинства без канализације подигнута на 75 дин/м3, што је за чак 15 дин/м3 више у односу на претходну цену која је била 60 дин/м3. У предлогу ценовника постоји и цена техничке воде за стадионе. Још једна манипулација. Не постоји никаква техничка вода за стадионе, већ је то сирова (непрерађена) вода која долази директно из акумулације Грлиште. Поново се напомиње да ЈКП „Водовод“ има само две врсте воде: Воду за пиће и сирову воду, а не постоји никаква техничка вода, нити се она производи у погонима водовода.

Пре свега, водоснадбевање грађана је директно угрожено на овај недомаћински начин, јер се изједначава приоритет водоснадбевања водом за пиће грађана и за потребе наводњавања које је искључиво комерцијална категорија. Из овога произилази да се управљање свим системима, укључујући и акумулацију за водоснадбевање „Грлиште“ доводи у директну везу и подређено је нечијим приватним интересима. Последња дешавања приликом наиласка поплавног таласа на акумулацији, неправилним поступањем-неиспуштањем дела запремине за прихватање поплавног таласа (вероватно чувањем воде за „приоритетног“ корисника) и плављењем низводног подручја угрожавајући при томе људске животе и имовину у атару села Грлиште након тога говоре у прилог претходно наведеном.

Не постоји никакав оправдан разлог да неко плаћа нижу цену воде за пиће, без обзира на њену намену, од цене коју плаћају грађани, сем ако то није нечији приватан интерес.

Све ово се можда не би догођало да је изабран директор ЈКП „Водовод“ Зајечар на легалном конкурсу, а на основу својих квалитета, јер он не би дозволио овакво урушавање водовода. Покушај добијања цене за непостојећу техничку воду је још један доказ зашто градска власт СНС-а није изабрала директора најважнијег и највреднијег комуналног предузећа, већ ће и даље прибегавати избору вд директора.
Као што се види из свега наведеног, прекршен је закон, чиме је доведено у питање водоснадбевање грађана, а одборници Скупштине Града Зајечара се доводе у врло неповољан положај, јер треба да донесу нове одлуке које су у супротности са законом, а самим тим штетне по све грађане.

Градски одбор Народне странке у Зајечару посебно истиче директну и индиректну одговорност градоначелника Зајечара Бошка Ничића, председника Скупштине Града Зајечара, Стефана Занкова, заменика градоначелника Владимира Виденовића као и посланика СНС-а Ненада Ристовића!

На крају, као одговорни људи апелујемо на све одборнике да спрече доношење ових и оваквих противзаконитих одлука којим се уништава нјвредније и најзначајније градско предузеће које су наши преци из самодоприноса стварали.
 
Народна странка Зајечар